NA VRH
Image Alt

Opći uvjeti prijevoza

I.  OPĆE ODREDBE

PRIJEVOZNIK je Best line d.o.o. Ante Starčevića 24, 21264 Proložac Donji

PUTNIK je osoba koju prijevoznik prevozi uz naknadu

PRIJEVOZ U UNUTARNJEM CESTOVNOM PROMETU je prijevoz na teritoriju Republike Hrvatske

PRIJEVOZ UNUTAR EUROPSKE UNIJE je prijevoz između dvije ili više zemalja članica Europske unije (dalje u tekstu: EU) uključujući i Švicarsku konfederaciju

PRIJEVOZ U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU je prijevoz između zemlje članice EU i zemlje izvan EU

VOZILO je autobus i vozilo sa najmanje devet sjedala, uključujući sjedalo vozača, a koji su namijenjeni isključivo prijevozu putnika

VOZNA KARTA je dokument s kojim putnik ostvaruje pravo na prijevoz kod prijevoznika pod uvjetima utvrđenim ovim općim uvjetima prijevoza

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima prijevoza utvrđuju se međusobni odnosi prijevoznika i putnika koji koriste usluge prijevoznika u javnom cestovnom prijevozu i uvjeti pod kojima će prijevoznik pružiti uslugu prijevoza putniku i njegovoj prtljazi.

II.  UGOVOR O PRIJEVOZU

Članak 2.

Ugovorom o prijevozu prijevoznik se obvezuje sigurno prevesti putnika i njegovu prtljagu prema ugovorenoj relaciji po objavljenom voznom redu, a putnik se obvezuje prijevozniku platiti naknadu za prijevoz.

Ugovor o prijevozu može se sklopiti i između prijevoznika i naručitelja prijevoza, u kojem slučaju naručitelj prijevoza preuzima obvezu plaćanja naknade za prijevoz.

Postojanje ugovora o prijevozu dokazuje se voznom kartom.

Članak 3.

Vozna karta sadrži naziv prijevoznika, datum, vrijeme, relaciju i cijenu prijevoza.

Vozna karta se prodaje na ovlaštenim prodajnim mjestima prijevoznika, putem interneta i u vozilima prijevoznika.

Vozna karta može biti ispisana kompjuterski ili ručno.

Članak 4.

Terminskom voznom kartom putnik ostvaruje pravo na prijevoz unutar određenog vremenskog razdoblja za neograničen broj vožnji na određenoj relaciji.

Terminska vozna karta sadrži ime i prezime putnika i sve ostale podatke nužne za neometano ostvarivanje prava na prijevoz.

Vrsta terminske vozne karte u zavisnosti je o kategoriji putnika (osnovnoškolac,srednjoškolac, student, radnik ili umirovljenik) i području prometovanja, a njena izrada se naplaćuje prema važećem cjeniku prijevoznika.

Članak 5.

Vozna karta se u pravilu izdaje za jednokratnu vožnju, odnosno vožnju u jednom smjeru i obvezuje prijevoznika za određeni datum, vrijeme i relaciju prijevoza kako je naznačeno na istoj.

Putnik može kupiti i povratnu voznu kartu za prijevoz na relacijama koje kao takve odredi prijevoznik.

Povratna vozna karta omogućuje putniku prijevoz u polasku i povratku na unaprijed utvrđenoj relaciji, a obvezuje prijevoznika za određeni datum i vrijeme polaska kako je naznačeno na istoj i to isključivo za prijevoz u polasku, dok je datum i vrijeme prijevoza u povratku putnik dužan potvrditi kupnjom rezervacije.

Osnova za izračun cijene povratne vozne karte je dvostruka cijena vozne karte u jednom smjeru sukladno relaciji prijevoza, umanjeno za visinu popusta prema unaprijed određenim komercijalnim povlasticama prijevoznika.

Na povratnoj voznoj karti naznačeno je vrijeme važenja koje se računa od dana započetog prijevoza, i ista se ne može koristiti nakon proteka roka važenja.

Povratne vozne karte vrijede na linijama prijevoznika i u iznimnim situacijama na linijama drugih prijevoznika ukoliko postoji dogovor između prijevoznika.

Prijevoznik može pojedinoj kategoriji putnika ili svim putnicima na pojedinoj relaciji neke linije odobriti komercijalne povlastice koje se ostvaruju prilikom kupnje vozne karte, uz napomenu da se iste ne mogu međusobno pribrajati.

Članak 6.

Izmjenu termina polaska naznačenog na voznoj karti moguće je izvršiti ukoliko putnik zahtjev postavi prometnom uredu ili drugoj ovlaštenoj osobi prijevoznika i to najkasnije 1 sat prije početka putovanja u unutarnjem linijskom prijevozu. U tom slučaju, putnik je dužan za dan prijevoza platiti novu rezervaciju i kolodvorsku uslugu.

Članak 7.

Putnik može pred rezervirati mjesto u vozilu osobno na ovlaštenim prodajnim mjestima prijevoznika, telefonom na broj 098 9340896 ili  broj prodajnog mjesta te e-mail-om info centra info@bestline.hr ili ovlaštenog prodajnog mjesta.

Predrezervacija obvezuje prijevoznika samo ukoliko putnik kupi voznu kartu i/ili rezervaciju najkasnije 1 sat u unutarnjem linijskom prijevozu.

Ako putnik u roku iz stavka 2. ovog članka ne kupi voznu kartu prodajno mjesto ima pravo prodati rezervaciju drugom putniku, a prethodni  putnik gubi pravo na rezervirano sjedište kao i traženje odštete od prijevoznika.

Prijevoznik zadržava pravo na pojedinim linijama izmijeniti broj sjedala koje je navedeno na rezervaciji, pri čemu se obvezuje uvijek osigurati putniku sjedalo sa važećom rezervacijom.

Rezervacija se ne izdaje bez kupljene vozne karte osim u slučaju kada putnik posjeduje važeću povratnu ili terminsku voznu kartu.

Naknada za rezervaciju mjesta naplaćuje se prema važećem cjeniku prijevoznika odnosno ovlaštenog prodajnog mjesta.

Članak 8.

Prijevoznik će putniku na njegov zahtjev izdati potvrdu o cijeni vozne karte za zatraženu relaciju na kojoj prijevoznik obavlja prijevoz.

Potvrda o cijeni vozne karte se izdaje na ovlaštenim prodajnim  mjestima (tu su isključena vozila)  i naplaćuje prema važećem cjeniku prijevoznika.

III. POVRAT NAKNADE ZA PRIJEVOZ

Članak 9.

Prijevoznik se obvezuje vratiti putniku naknadu za prijevoz umanjenu za iznos od 10% na ime manipulativnih troškova, ako putnik odustane od prijevoza i podnese zahtjev prijevozniku i to:

– u unutarnjem linijskom prijevozu najkasnije 2 sata prije početka putovanja

Putnik iz stavka 1 ovog članka nema pravo na povrat novca uplaćenog za kolodvorsku uslugu i rezervaciju.

Ukoliko putnik prijevozniku podnese zahtjev za  povrat naknade za prijevoz neiskorištenog dijela povratne vozne karte u roku važenja iste, prijevoznik će od plaćene cijene povratne vozne karte, ne računajući iznos uplaćen na ime rezervacije i kolodvorskih usluga, odbiti cijenu prijevoza u jednom pravcu sa odgovarajućom komercijalnom povlasticom i 10% na ime manipulativnih troškova te će razliku isplatiti putniku.

Rok važenja povratne vozne karte računa se od dana započetog prijevoza.

Prilikom izračuna iznosa za povrat, isti se zaokružuje na cijeli broj prema uvriježenim pravilima zaokruživanja.

Članak 10.

Za izgubljenu, oštećenu ili uništenu voznu kartu kao i voznu kartu koja je otkazana poslije vremena navedenog u članku 9. stavak 1 ovih općih uvjeta, naknada za prijevoz se ne vraća.

Putnik koji je svojom krivnjom otputovao autobusom drugog prijevoznika, a ne prijevoznikom za kojeg je kupio voznu kartu nema pravo povrata plaćenog iznosa vrijednosti vozne karte.

Članak 11.

Ako putnik kupi terminsku voznu kartu pa istu otkaže, može od prijevoznika zahtijevati povrat naknade.

a) Terminska vozna karta za neograničen broj vožnji u određenom vremenskom razdoblju

Ako je povrat terminske vozne karte zatražen prije početka razdoblja važenja za koje je ista kupljena, vratit će se uplaćeni iznos umanjen za 10% na ime manipulativnih troškova.

Ako je povrat terminske vozne karte zatražen tijekom razdoblja važenja iste, dakle vozna karta je djelomično iskorištena, vratiti će se iznos umanjen za broj iskorištenih dana po cijeni kupljene vozne karte od dana otkaza putovanja (ne ubrajajući subote, nedjelje i blagdane) i 10 % na ime manipulativnih troškova.

Zahtjev za povratom odobrava se isključivo za period od najmanje pet uzastopnih dana, ne ubrajajući subote,  nedjelje i blagdane, za što je potrebno priložiti odgovarajuću potvrdu.

Ukoliko je terminska vozna karta kupljena unutar razdoblja važenja iste, nije moguće ostvariti povrat neiskorištenog dijela za dane koji su prethodili kupnji.

Članak 12.

U slučaju oštećenja terminske vozne karte, putnik će, uz naknadu u visini vrijednosti nove terminske vozne karte, zamijeniti oštećenu terminsku voznu kartu novom, koja će važiti do datuma važenja prethodne terminske vozne karte.

U slučaju gubitka terminske vozne karte, isti se odmah prijavljuje ovlaštenom prodajnom mjestu prijevoznika.

Izrada nove terminske karte naplaćuje se prema važećem cjeniku.

Članak 13.

Povrat naknade za prijevoz vrši se na osnovu cjelovite i neoštećene vozne karte na prodajnom mjestu gdje je vozna karta kupljena.

Prodajno osoblje ovlaštenog prodajnog mjesta može izvršiti povrat naknade za prijevoz uz uvjet da je voznu kartu ovjerila ovlaštena osoba prijevoznika.

IV. OBVEZE PUTNIKA

Članak 14.

Putnik je dužan provjeriti sve elemente vozne karte u trenutku kada je zaprimi i odmah prijaviti utvrđene greške prodajnom osoblju.

Ukoliko putnik ne informira na vrijeme prijevoznika o greški, vozna karta smatrat će se ispravnom.

Članak 15.

Prijevoznik zadržava pravo ne izdati voznu kartu i odbiti primiti na prijevoz putnike koji svojim ponašanjem nanose štetu imovini prijevoznika te uznemiravaju ostale putnike ili vozno osoblje.

Članak 16.

Putnik je obvezan brinuti se da na polasku na autobusnom kolodvoru odnosno stajalištu uđe u vozilo koje prometuje na liniji i da na svom završnom autobusnom kolodvoru  odnosno stajalištu izađe iz vozila.

Putnik može ući ili izaći iz vozila samo na autobusnom kolodvoru odnosno stajalištu koje je predviđeno po voznom redu.

Putnik se treba brinuti da otputuje prijevoznikom označenim na voznoj karti.

Putnik je obvezan brinuti se da dođe na početno stajalište najmanje 15 minuta prije polaska. U slučaju kašnjenja putnika, prijevoznik nema nikakve obaveze prema putniku.

Ako su za vrijeme trajanja prijevoza određena kratka zadržavanja zbog korištenja toaleta i/ili osvježenja, putnik je dužan vratiti se u vozilo unutar vremena određenog za zadržavanje.

Prijevoznik nije dužan zadržavati vozilo i čekati putnika koji ne poštuje vrijeme određeno za zadržavanje vozila iz prethodnog stavka ovog članka.

Prijevoznik u cijelosti otklanja odgovornost za štetu temeljem odštetnog zahtjeva putnika, a koji nastane kao posljedica propusta putnika iz stavka 5 i 6 ovog članka.

Članak 17.

Putnik je dužan čuvati voznu kartu tijekom cijelog prijevoza te je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe prijevoznika, koja se identificira službenom iskaznicom kontrolora.

Ukoliko putnik koristi voznu kartu sa komercijalnom povlasticom, mora dokazati svoj identitet osobnom ispravom ili drugim odgovarajućim dokumentom (npr. a-iskaznicom).

Članak 18.

Prijevoznik ima pravo odbiti izdati ili osigurati rezervaciju, izdati voznu kartu ili na drugi način osigurati voznu kartu ili primiti u vozilo osobu sa invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću u slučaju potrebe zadovoljavanja važećih sigurnosnih zahtjeva utvrđenih normama međunarodnog prava, prava Zajednice ili nacionalnog prava ili zbog zadovoljavanja zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva koje utvrde nadležna tijela te u slučaju kada projekt vozila ili infrastrukture autobusnih kolodvora ili autobusnih stajališta fizički onemogućuje ukrcavanja, iskrcavanje ili prijevoz osoba sa invaliditetom ili osoba sa smanjenom pokretljivošću na siguran i praktično izvediv način.

Članak 19.

Za vrijeme prijevoza vozno i kontrolno osoblje prijevoznika može isključiti iz prijevoza putnika:

– ako narušava red i mir u vozilu

– ako ugrožava sigurnost prometa

– ako ometa rad voznog osoblja

– ako ometa rad kontrolnog osoblja

– ako se nepristojno odnosi prema putnicima i/ili voznom osoblju.

U isto vrijeme kada se putnik isključi iz prijevoza vozno osoblje mu uručuje i prtljagu. U tom slučaju putnik nema pravo na povrat iznosa naknade vozne karte od mjesta isključenja do završnog autobusnog kolodvora odnosno stajališta putnika.

Članak 20.

Ako putnik namjerno ili zbog krajnje nepažnje onečisti autobus, obvezan je platiti čišćenje autobusa u visini stvarnih troškova.

Putnik je obvezan naknaditi štetu prijevozniku koju je prouzročio svojom krivnjom.

Članak 21.

Putnik je za vrijeme trajanja vožnje, na sjedalima na kojima su ugrađeni sigurnosni pojasevi, dužan koristiti pojas sukladno odredbama važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Sve eventualne posljedice u slučaju štetnog događaja zbog ne pridržavanja odredbi iz stavka 1 ovog članka snosi putnik.

Putnik se za vrijeme vožnje ne smije kretati vozilom niti se dizati sa sjedala dok se vozilo ne zaustavi radi iskrcavanja putnika.

V. INFORMIRANJE I PRIGOVORI

Članak 22.

Putnik koji želi primati potrebne informacije o točno utvrđenom putovanju tijekom njegova trajanja dužan je prilikom sklapanja ugovora o prijevozu prijevozniku ili autobusnom kolodvoru ostaviti kontakt na koji je moguće takve informacije pružati.

Ostale informacije putnicima daju se putem internet stranica prijevoznika i putem autobusnih kolodvora.

Članak 23.

Putnik ima pravo podnijeti pisani prigovor prijevozniku najkasnije 90 dana od datuma kada je obavljen ili je trebao biti obavljen prijevoz.

Prigovor iz stavka 1. ovog članka, obrazac kojeg se nalazi na internet stranici prijevoznika, dostavlja se isključivo u pisanom obliku na adresu prijevoznika: Best line d.o.o. ili  putem e-mail-a: info@bestline.hr pri čemu se uz isti obavezno treba priložiti i originalni primjerak vozne karte, osim u slučaju kada se radi o voznoj karti kupljenoj putem interneta kada se u obrascu navodi samo broj narudžbe internet karte.

Prijevoznik je dužan u roku od 30 dana od primitka pisanog prigovora izvijestiti putnika da su navodi iz istog utemeljeni, odbijeni ili se još uvijek obrađuju.

Prijevoznik se obvezuje dati konačni odgovor putniku u roku ne duljem od 90 dana od primitka pisanog prigovora. Ukoliko prijevoznik to ne učini u navedenom roku od primitka pisanog prigovora, putnik može podnijeti prigovor Ministarstvu pomorstva prometa i infrastrukture.

Putnik se obvezuje da do dana primitka pisanog očitovanja prijevoznika neće javno istupati vezano za uslugu prijevoza koja je predmet prigovora.

VI. OBVEZE PRIJEVOZNIKA

Članak 24.

Prijevoznik utvrđuje vozni red i cijenu prijevoza za sve relacije na pojedinoj liniji te ih objavljuje na odgovarajući način, putem interneta i na ovlaštenim prodajnim mjestima.

Prilikom određivanja prodajne cijene prijevoza prijevoznik može uzeti u obzir i komercijalne povlastice za određene kategorije putnika koje kao takve odredi, pri čemu ne moraju na svim relacijama iste linije ili istim relacijama različitih linija biti dostupne sve komercijalne povlastice Prijevoznika.

Članak 25.

Prijevoznik će primiti na prijevoz i prevesti svaku osobu koja udovoljava uvjetima iz ovih općih uvjeta prijevoza.

Na prijevoz se neće primati:

–           osobe koje sa sobom nose vatreno oružje, osim putnika koji vrše službu, pod uvjetom da im oružje bude zakočeno

–           osobe koje pokazuju očite znakove zarazne ili duševne bolesti, kao i osobe sa otvorenim ranama (osim ako se prevozi osoba povrijeđena u prometnoj nesreći do najbliže zdravstvene stanice)

–           djeca do 14 godina starosti, ako nisu u pratnji roditelja ili drugog zakonskog zastupnika ili uz njihovu suglasnost u pratnji druge osobe s time da suglasnost mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, diplomatske misije ili konzularnog ureda. Djeca starosti od 14 do 18 godina života primit će se na prijevoz na vlastitu odgovornost roditelja uz obvezno posjedovanje osobnog dokumenta

–           osobe kojima je odjeća ili prtljaga u tolikoj mjeri onečišćena da postoji opasnost onečišćenja odjeće drugih putnika u vozilu ili vozila

–           osobe pod utjecajem opojnih sredstava (alkohol, droga i sl.)

–           osobe bez odgovarajuće odjeće (u kupaćim kostimima, bez dijelova odjeće i obuće, s pancericama i sl.)

Članak 26.

U slučaju otkazivanja polaska ili kašnjenja za više od 90 minuta u polasku sa autobusnog kolodvora u unutarnjem  cestovnom prijevozu putnik ima pravo odabira između:

  • nastavka ili preusmjeravanja putovanja do odredišta bez dodatne naknade za prijevoz ili
  • povratka u polazno mjesto uz povrat naknade za prijevoz u punom iznosu ili
  • prekida putovanja uz povrat naknade za neobavljeni dio prijevoza.

Za štetu nastalu putniku zbog prekida, zakašnjenja ili ne izvršenja prijevoza, prijevoznik ne odgovara u slučajevima teških vremenskih uvjeta, prometnih zastoja te u slučajevima koji nisu posljedica namjere ili grube nepažnje prijevoznika.

VII.  PRIJEVOZ  PRTLJAGE

Članak 27.

Vozilima prijevoznika prevoze se ručna, putnička, nepraćena prtljaga kao i predmeti koji se ne smatraju ručnom, putničkom ili nepraćenom prtljagom pod uvjetima predviđenim ovim općim uvjetima.

Osobnim vozilima 8+1 u cestovnom prometu prevozi se isključivo ručna prtljaga.

Članak 28.

Ručna prtljaga su stvari koje se mogu unijeti u vozilo odnosno osobno vozilo iz članka 30.

st 2 ovih Općih uvjeta i smjestiti na za to određeno mjesto, a koje putnik čuva sam.

Pod ručnom prtljagom podrazumijevaju se u pravilu stvari  manjih dimenzija, kao što su ručne torbe, mreže i slično, koje se mogu stavljati na policu iznad sjedala u autobusu ili ih putnici mogu držati kod sebe, ispod sjedišta, ali tako da ne smetaju drugim putnicima.

Za ručnu prtljagu iz stavka 2. ovog članka vozno osoblje ne naplaćuje uslugu prijevoza i ne odgovara za gubitak ili oštećenje iste.

Članak 29.

Pod putničkom prtljagom podrazumijevaju se kovčezi, torbe, ruksaci i slično maksimalne težine cca 25 kg po komadu prtljage.

Usluga prijevoza putničke prtljage se ne naplaćuje.

Članak 30.

Putnik je prilikom predaje na prijevoz putničke prtljage dužan obavijestiti vozno osoblje o vrijednosti prtljage iznad iznosa od 2.500,00 kn,  te voznom osoblju omogućiti uvid u prtljagu.

Dragocjenosti (nakit, umjetinine i sl), vrijednosne papire, telekomunikacijske i informatičke uređaje i opremu (prijenosna računala, mobilne uređaje, i dr.) ili druge skupocjene stvari i uređaje putnik je u obvezi imati u ručnoj prtljazi.

Prijevoznik odgovara za štetu koja nastane gubitkom ili oštećenjem putničke, nepraćene prtljage i predmeta do iznosa u visini do 2.500,00 kuna.

Prijevoznik ne odgovara za štetu iz prethodnog stavka ovog članka ako putnička prtljaga nije upakirana ili nije dostatno upakirana, te je zbog tih nedostataka po svojoj naravi izložena gubitku ili oštećenju.

Članak 31.

Putnik je dužan naknaditi štetu prijevozniku koja nastane zbog svojstava ili stanja prtljage.

Na prijevoz se kao prtljaga ne primaju opasne tvari, eksplozivni i lakozapaljivi  predmeti, predmeti neugodna mirisa, stvari pokvarljivog sadržaja, stvari koje nagrizaju ili mogu povrijediti ili uprljati putnike, oštetiti autobus ili stvari ostalih putnika primljene na prijevoz, lako lomljive stvari, gotov novac, vrijednosne papire, dragocjenosti, nakit ili  umjetnine, telekomunikacijske i informatičke uređaje i opremu, svježu i smrznutu ribu i riblje prerađevine, školjke i mekušce, svježe i smrznuto meso i mesne prerađevine, mlijeko i mliječne prerađevine, biljke, duhan i duhanske proizvode i alkohol.

Članak 32.

Od životinja na prijevoz se mogu primiti isključivo specijalno dresirani psi vodiči slijepih osoba u pratnji slijepe osobe u svojstvu putnika.

Članak 33.

Putnik je dužan prilikom izlaska iz vozila na odredištu prijevoza sa sobom ponijeti sve svoje stvari koje je imao sa sobom u vozilu te preuzeti i svoju putničku prtljagu.

Sve pronađene stvari nakon završetka prijevoza vozno osoblje predaje ovlaštenoj osobi prijevoznika ili trgovačkom društvu koje gospodari autobusnim kolodvorom.

Za stvari pronađene u vozilu nakon završetka prijevoza prijevoznik ne odgovara.

VIII.  ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Vozila prijevoznika u kojima je ugrađen video nadzor  na vidnom mjestu pri ulasku u vozilo kao i u samom vozilu imaju istaknutu oznaku da je vozilo pod video nadzorom.

Snimljeni podaci smatraju se povjerljivima.

Očitavanje snimljenih podataka moguće je po nalogu odgovorne osobe prijevoznika, na zahtjev MUP-a i/ili suda.

Dostava podataka trećim osobama, obavlja se isključivo temeljem pisanog zahtjeva tražitelja podataka u kojem zahtjevu se treba naznačiti svrha.

Članak 35.

Prijevoznik će kao poslovnu tajnu čuvati sve što je saznao o putniku i bez njegovog odobrenja, osim u zakonom propisanim slučajevima ili na zahtjev nadležnog tijela vlasti, nikome neće priopćiti osobne podatke putnika prikupljene u svrhu realizacije ugovora o prijevozu i/ili izdavanje dokumenata koji su osnova za ostvarivanje prava na komercijalne povlastice prijevoznika.

Ispravak, dopuna i brisanje osobnih podataka putnika vrši se na temelju pisanog zahtjeva putnika upućenog na adresu Best line d.o.o. Ante Starčevića 24, 21264 Proložac Donji

Članak 36.

Sve sporove nastale između putnika za vrijeme vožnje riješava vozno osoblje, dok eventualne sporove između putnika i voznog osoblja rješava ovlaštena osoba prijevoznika.

Za eventualne sporove između putnika i prijevoznika nadležan je sud Republike Hrvatske prema propisima važećim u Republici Hrvatskoj.

U slučaju potrebe tumačenja odredbi ovih općih uvjeta u odnosu na prevedene tekstove istih na druge jezike važeća je isključivo hrvatska verzija teksta ovih Općih uvjeta.

Članak 37.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, a putnicima su dostupni na internet stranici prijevoznika www.bestline.hr

Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti Opći uvjeti prijevoza od dana 01. ožujka 2019. godine.

Članak 38.

Internet prodaja voznih karata regulirana je Općim uvjetima internet prodaje voznih karata.

Članak 39.

Prijevoznik može mijenjati ove Opće uvjete prijevoza u skladu sa svojom poslovnom politikom te važećim zakonskim propisima i uredbama EU.

 

BEST LINE D.O.O.

Direktor

Tihomir Grabovac